مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه و تمدید مجوز

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه و تمدید مجوز :

ردیفموضوعدریافت فایل (چاپ)
۱مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه و تمدید مجوز
۲آیین نامه پیمانکاران
۳آیین نامه مشاور
۴پرسشنامه پیمانکاران
۵پرسشنامه مشاور