توضیحات کلی کمیته تبلیغ و ترویج

سالاعضای کمیته تبلیغ و ترویجسمت
۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹آقای مهندس علیرضا رضائیرئیس کمیته تبلیغ و ترویج
۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹آقای مهندس بابک گورنگیعضو کمیته تبلیغ و ترویج
۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹خانم مهندس ندا کامیابدبیر کمیته تبلیغ و ترویج

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 1
  • 1
  • 1
  • 19
  • 19
  • 1,018
  • 73,876
  • 5,217
  • مهر ۲۰, ۱۳۹۹