برچسب خورده: دومین جلسه شورای کشاورزی استان فارس به ریاست آقای مهندس تبادار استاندار فارس

با توجه به وقوع بیش از یک دهه خشکسالی در استان فارس، تدبیر کارشناسان و همدلی مدیران در کنار ظرفیت های غیر قابل اغماض مراکز دانشگاهی این استان یکی از راه کارهای کنترل و برون رفت از این بحران، به ویژه در بخش کشاورزی است / باید از توانمندی اساتید … ادامه خبر »

مکان انجمن بر روی نقشه