توضیحات کامل کمیته پیمانکار

سالاعضای کمیته پیمانکارسمت
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس بابک پورنگیرئیس کمیته پیمانکار
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس سعید فصیحیانعضو کمیته پیمانکار
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس مجتبی بلوچیعضو کمیته پیمانکار
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس غلامحسین اسکروچیعضو کمیته پیمانکار
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس حمید راجععضو کمیته پیمانکار
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶خانم مهندس فریما صبادبیر کمیته پیمانکار

مکان انجمن بر روی نقشه

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 0
  • 9
  • 5
  • 97
  • 32
  • 2,579
  • 42,014
  • 1,781
  • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸