توضیحات کمیته فنی

سالاعضای کمیته فنیسمت
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای دکتر محمدرضا هنررئیس کمیته فنی
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس محمد سبک روحعضو کمیته فنی
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس حمید راجععضو کمیته فنی
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس وحید دهقانپورعضو کمیته فنی
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس روح اله ادیب فرددبیر کمیته فنی

مکان انجمن بر روی نقشه

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 0
  • 10
  • 6
  • 97
  • 32
  • 2,580
  • 42,015
  • 1,781
  • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸