توضیحات کلی کمیته تبلیغ و ترویج

سالاعضای کمیته تبلیغ و ترویجسمت
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس علیرضا رضائیرئیس کمیته تبلیغ و ترویج
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس بابک پورنگیعضو کمیته تبلیغ و ترویج
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶خانم مهندس ندا کامیابدبیر کمیته تبلیغ و ترویج

مکان انجمن بر روی نقشه