توضیحات کلی کمیته آموزش

سالاعضای کمیته آموزشسمت
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای دکتر علیرضا فراروییرئیس کمیته آموزش
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس وحید دهقانپورعضو کمیته آموزش
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶خانم دکتر ساغر فهندژعضو کمیته آموزش
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس غلامرضا اسکروچیعضو کمیته آموزش
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس حمید راجععضو کمیته آموزش
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶خانم مهندس فریما صبادبیر کمیته آموزش

مکان انجمن بر روی نقشه

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 0
  • 9
  • 5
  • 97
  • 32
  • 2,579
  • 42,014
  • 1,781
  • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸