هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸

سالاعضای اصلی هیئت مدیرهسمت
۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸آقای مجتبی بلوچیرییس هیئت مدیره
۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸آقای علیرضا فرارویینایب رییس هیئت مدیره
۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸خانم آمنه بذرافکنعضو هیئت مدیره
۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸آقای محمدرضا هنرعضو هیئت مدیره
۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ آقای علیرضا رضاییعضو هیئت مدیره و خزانه دار
۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸آقای احسان امین دیندبیر
سالعضو علی البدل هیئت مدیرهبازرسین
۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸آقای حمیدرضا راجعآقای وحید دهقانپور
۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸*****آقای احسان اله نجف زاده

 

اعضای هیئت مدیره سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵

سالاعضای اصلی هیئت مدیرهسمت
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵آقای امراله جاماسبرییس هیئت مدیره
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵آقای علیرضا فرارویینایب رییس هیئت مدیره
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵آقای سید اصغر مرتضوی فرعضو هیئت مدیره
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵آقای محمدرضا هنرعضو هیئت مدیره
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵آقای علیرضا رضاییعضو هیئت مدیره و خزانه دار
سالعضو علی البدل هیئت مدیرهبازرسین
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵آقای سید مصطفی هاشمی نسبآقای حمید رضا راجع
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵******آقای حسین اردشیری

مکان انجمن بر روی نقشه

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 0
  • 113
  • 6
  • 60
  • 30
  • 2,693
  • 42,249
  • 1,791
  • خرداد ۲, ۱۳۹۸